Privatlivspolitik

Nærværende privatlivspolitik for elever/kursister, lejere og tredjemand kan genfindes på firmaets hjemmeside www.eucnordvest.dk ligesom der fremsendes en persondatameddelelse til elever/kursister, lejere og tredjemand.

Webshoppen eucnordvestshop.dk administreres af:

EUC Nordvest
Kronborgvej 119
7700 Thisted

CVR: 39301016.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

I tilfælde af, at de beslutninger, vi har behov for at træffe, er afhængige af, at vi kan behandlefølsomme persondata, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om dig, gennemfører vi en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse.

Konsekvensanalysen gennemføres, før vi begynder at behandle dine persondata.

Kontaktoplysninger

EUC    Nordvest    er    dataansvarlig,    og    vi    sikrer,    at    dine   persondata    behandles    i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: EUC Nordvest
Adresse: Kronborgvej 119, 7700 Thisted
CVR:  39301016
Telefonnr.:  99191919
Dataansvarlig: Hans Chr. Jeppesen
Mail: GDPR@eucnordvest.dk
Website: www.eucnordvest.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en studievejleder, leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, vil du typisk få dette oplyst allerede ved sagens opstart og i de fleste tilfælde vil vi bede dig om at indhente de nødvendige oplysninger. Formålet med indhentelsen af oplysninger fra dig, vil næsten altid være begrundet med det opdrag vi har fået fra dig, med henblik på at opfylde en kontrakt.

Hvis vi indhenter data om dig, oplyser vi dig om dette senest 10 dage efter, vi har indhentet dine persondata.

Undtagelser til oplysningspligten

Vi udsender oplysningspligt til alle elever og kursister som tilmelder sig nyt uddannelsesforløb og for elever og kursister som er påbegyndt uddannelsesforløb.

For så vidt angår afsluttede elev/kursistforhold samt lejemål, som vi af hensyn til bogføringslov m.v. vælger at opbevare, udsender vi ikke en persondatameddelelse. Årsagen hertil er, at vi har lavet en interesseafvejning og er kommet frem til følgende:

  • Eleverne/Kursisterne samt lejerne er bekendt med, at vi har dem og opbevarer
  • Det vil være forbundet med store
  • Ligeledes er det indgået i interesseafvejningen at det nuværende system EASY senest i 2019 udfases og erstattes af Studica, som vil understøtte at gamle data arkiveres og opfylder arkiveringslovgivningen, hvor institutioner som EUC har særlige forpligtelser til at opbevare dokumentation.

Ud fra ovennævnte sendes ikke persondatameddelelser til elever/kursister samt lejere i afsluttede undervisningsforhold / lejeforhold.

Der sendes ikke personoplysninger til tredjemand i arkiverede sager. Vi opbevarer stort set ikke oplysninger om tredjemand. Ved B2B kunder hvor det er et selskab eller en virksomhed der er kunde, kan der dog medfølge et navn og en firmatelefon. Denne oplysning har den pågældende selv givet til EUC og der er tale om personoplysninger, som kan findes i en telefonbog el.lign. De pågældende personer som har underskrevet mail for et firma, vil efter vores opfattelse anse det som yderste mærkværdigt, at de modtager persondatameddelelser i gamle arkiverede sager.

Fremadrettet vil tredjemand eksempelvis ved B2B få en persondatameddelelse og henvisning til EUC´s persondatapolitik på hjemmesiden.

Som en undtagelse til oplysningspligten til tredjemand er de personfølsomme oplysninger, som afgives bl.a. i forbindelse opgaver for SU-styrelsen, hvor skolen træffer en forvaltningsafgørelse og indhenter oplysninger fra eleven. Disse oplysninger kan indeholde personfølsomme oplysninger om eksempelvis forældre og andre personer som er at betragte som tredjemand i forhold til Persondataloven. Vi vælger ud fra en interesseafvejning ikke at give tredjemand oplysning herom, da dette kan medføre repressalier og meget ulykkelige situationer for den enkelte elev. Ved gennemgang med advokat omkring dette har der været anstand for grundig drøftelse, hvad der ville kunne ske for eleverne, når der oplyses om forhold i hjemmet, som kan spænde fra incest, vold og til mindre graverende forhold, og finder at eleverne trygt skal kunne give disse oplysninger, uden at de bliver videregivet til eksempelvis forældre.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig for at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte oplysninger som har relevans for det opdrag, du som elev/kursist/lejer har givet os. De data vi anvender, bliver beskrevet i en databehandlingsfortegnelse, og du får en persondatameddelelse med oplysning om hvilke persondata vi typisk skal anvende i netop din sagstype.

EUC har udarbejdet en persondatameddelelse som udsendes til elever/kursister, lejere og tredjemand.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data udelukkende til et bestemt formål, nemlig at opfylde det opdrag du har givet os.

Vi indhenter oplysninger for at:

  • have tydelige identitetsoplysninger på dig,
  • kunne overføre meddelelser og sende kommunikation og holde dig informeret,
  • rådgive dig vedrørende økonomi (SU)
  • rådgive dig vedrørende uddannelse
  • afregne eventuelle beløb til din konto,
  • opfylde lovkrav, herunder bogføringsregler, skattedokumentation Ovennævnte opremsning er ikke fuldstændig.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form. Det kan vi gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, vi tilbyder dig.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer. For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Dog henvises til artikel 17, hvorefter sletning kan undlades i det omfang det er nødvendigt, at bevare oplysninger for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.  Af hensyn til kunden og os selv er det vigtigt, at sager som vi har ført, kan dokumenteres i den periode, hvor der kan blive gjort retskrav gældende mod os eller vores kunde vedrørende sagen. Oplysninger slettes derfor sjældent før der er forløbet mere end 10 år fra kontraktens afslutning.

Vi sikrer os, at vi har hjemmel til at behandle dine persondata.

Når vi behandler dine persondata, er det til de formål, som er beskrevet ovenfor. Selvom vi har hjemmel til at indhente persondata om dig, skal vi altid sikre os, at vi behandler dine persondata udelukkende til legitime formål. Som din medkontrahent er vores hjemmel, at det er nødvendigt for os at have dine relevante persondata til opfyldelse af den kontrakt, vi har med dig.

Vi videregiver ikke dine persondata uden hjemmel

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører til brug for markedsføring. Vi har som din medkontrahent tavshedspligt, som supplerer reglerne om persondata. Vi videregiver kun dine persondata, hvis vi er retlig forpligtet til at videregive det fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi foretager videregivelse af persondata til følgende:

E-foqus, Moderniseringsstyrelsen, STIL, It´s Learning, IMSoft, Netip, IST/UDDATA, AMU Vest, InLogic, BOSS, EFForlag, Ipraxis, Bibliomatik, TimeMsystem, IT Fællesskab, Garuda, Systime, Microsoft 365 Office, Bat, Multitest, Elevplan, Efteruddannelse, VEU-Net, KUU- Portalen, Netprøver.dk, SU-styrelsen, Xpress, Optagelse.dk, Celfon, SDBF, Fiskeriskolens lærlingesystem, KUUNO-samarbejdet, DanID, Virk.dk, Svejsepassekretariatet, CRM, Mailchimp, Sportscollege Nykøbing.

Videregivelsen sker til de pågældende virksomheder og statslige institutioner for at vi kan overholde sin forpligtelse til at yde undervisning, rettevejledning, boglån samt sikre, at alle elever/kursister kan få adgang til eksamener, få afgangsbevis m.m.

For Fiskeriskolens elever varetager vi registrering m.v. og sender oplysninger til Danmarks Fiskeforening som foretager udbetaling af yderligere til eleven.

Vi videresender udelukkende oplysninger såfremt det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelse som uddannelsesinstitution.

Såfremt der sker videregivelse til andre end ovenfor nævnte, vil du modtage en orientering, da du har en ret til indsigt.

Personfølsomme oplysninger

Skolen varetager iht. lovhjemmel opgaver for SU-styrelsen og træffer herunder afgørelse om, hvorvidt der skal betales SU til elever som udeboende. Dette indebærer ofte modtagelse af personfølsomme oplysninger, som er nødvendige til behandling af hvorvidt der undtagelsesvis skal

udbetales SU til udeboende, som ikke opfylder afstandskravet til forældres bopæl. Disse personfølsomme oplysninger kræver vi ikke elevens samtykke til, da denne opgave for EUC er lovbestemt, og således nødvendigt for at opfylde den lovpålagte krav.

Hvis vi videregiver oplysninger til tredjemand, som ikke er selvstændig dataansvarlig, skal vi sikre os, at der foreligger en databehandleraftale, som sikrer os og dig imod at databehandleren handler uforsigtig med dine persondata og i strid med den instruks, vi giver databehandleren.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies – Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Ved anvendelse af cookies beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger på vor hjemmeside om brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookiepolitik.

Dine rettigheder

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også som udgangspunkt ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. (dataportabilitet) Dataportabilitet kan dog være begrænset /fraveget, som følge af EUC´s forpligtigelse til at opbevare data samttavshedspligt.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.